Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Chillicious

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 • Chillicious: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Appeldijk 39, 4201AG te Gorinchem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59573112.
 • Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Chillicious een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 • Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Partijen: Chillicious en de Wederpartij gezamenlijk.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Chillicious zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten en/of de verkoop en levering van Producten.
 • Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Chillicious en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Chillicious en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Chillicious geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval dat de Consument de contactgegevens van Chillicious op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 • Diensten/Dienstverlening: de dienstverlening waartoe Chillicious zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, het verzorgen van Chi-Neng-Qigonglessen en -workshops en coaching begrepen kan zijn.
 • Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Chillicious aan de Wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, boeken begrepen kunnen zijn.
 • Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chillicious en iedere Overeenkomst.
 • De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 • Elk aanbod van Chillicious tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 • De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Chillicious dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Chillicious dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Chillicious, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Chillicious anders aangeeft.
 • Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 • De Consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd om een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Overeenkomst op Afstand een koopovereenkomst betreft, is de Consument, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Dienstverlening

 • Nakoming van een Overeenkomst op Afstand tot Dienstverlening binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
  • De Consument heeft geen recht van ontbinding bij een Overeenkomst op Afstand tot Dienstverlening, na nakoming van de Overeenkomst of Afstand, mits:
  • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en,
  • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Chillicious de Overeenkomst op Afstand volledig is nagekomen.
  • Bij uitoefening van het recht van ontbinding ten aanzien van een Overeenkomst op Afstand tot Dienstverlening, is de Consument Chillicious een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Chillicious is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Chillicious is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als vaststelling op grond van de totale prijs onder omstandigheden niet redelijk is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat is uitgevoerd.

  Consumentenkoop

  • Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
  • Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Chillicious retourneren.
  • De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Chillicious is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
  • Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 10 heeft ontbonden.
   • Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
   • Uitoefening en afwikkeling
  • De Consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Chillicious aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Chillicious. Zodra Chillicious in kennis gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden, zal Chillicious de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
   • Chillicious zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling waarop de ontbinding betrekking heeft, minus de eventuele waardevermindering en het eventuele bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de Producten door Chillicious zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in het kader van een consumentenkoop slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Chillicious niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Chillicious aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

   ARTIKEL 5. | ANNULERING ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4

   • Het bepaalde in het volgende lid geldt onverminderd het bepaalde in artikel 4.
   • Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Chillicious gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Chillicious tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.
   • In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, kan een Consument een Overeenkomst tot Dienstverlening tussentijds opzeggen zonder de in het vorige lid bedoelde schadevergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval is de Consument uitsluitend de prijs en eventueel bijkomende kosten verschuldigd met betrekking tot de tot de annulering reeds door Chillicious verleende Diensten, alsook de prijs en eventueel bijkomende kosten met betrekking tot de eventueel binnen 48 uur na de annulering reeds geplande Diensten.

   ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

   • De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Chillicious zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Chillicious treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Chillicious Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Chillicious na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
    • Verzuim van Chillicious biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

    ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

    • De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Chillicious aangewezen wijze, aan Chillicious te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Chillicious verstrekte informatie.
    • Voorts dient de Wederpartij Chillicious steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden Chillicious zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
    • In geval de Diensten worden verleend op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Wederpartij zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten. Chillicious dient kosteloos gebruik te kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.
    • Chillicious verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot redelijkerwijs mogen worden gesteld. Chillicious verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Chillicious kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die met het aangaan van de Overeenkomst werden beoogd.

    ARTIKEL 8. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

    • De levering van de Producten vindt plaats op de overeengekomen plaats en wijze.
    • Chillicious behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
    • Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens haar in ontvangst zijn genomen.
    • Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en haar overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
    • Indien Chillicious als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.
    • De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie. Een door Chillicious, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet echter niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Chillicious kunnen doen gelden.
    • Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden of garantiebeperkingen, vervalt de eventueel toepasselijke garantie in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Chillicious toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, molestschade en onjuiste of onoordeelkundige behandeling.

    ARTIKEL 9. | KLACHTEN

    • De Wederpartij is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Chillicious, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Chillicious mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan Chillicious Schriftelijk te bevestigen.
    • Klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf werkdagen mondeling en vervolgens gemotiveerd per e-mail bevestigd, bij Chillicious te zijn ingediend.
    • Ten aanzien van de levering door Chillicious van Producten aan de Wederpartij, dient de Wederpartij op het moment van leveren daarvan, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Chillicious.
    • Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf werkdagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, mondeling en vervolgens gemotiveerd per e-mail bevestigd, bij Chillicious te zijn ingediend.
    • In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Chillicious is geklaagd.
    • Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Chillicious uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
    • Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Chillicious bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

    ARTIKEL 10. | OVERMACHT

    • Chillicious is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Chillicious geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken.
    • Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
    • Indien Chillicious bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, blijft de Wederpartij de prijs voor het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. In verband met overmacht geleden schade anders dan (gedeeltelijke) restitutie dan wel (gedeeltelijke) kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

    ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

    • Chillicious is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Chillicious ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Chillicious in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
    • Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Chillicious gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Chillicious heeft gesteld.
    • De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Chillicious op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
    • De Wederpartij is verplicht de schade die Chillicious ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
    • Indien Chillicious de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

    ARTIKEL 12. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN EN BETALINGEN

    • Het aanbod van Chillicious vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten.
    • Alle door Chillicious vermelde en door de Wederpartij aan haar verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande deze bedragen (mede) inclusief btw worden vermeld indien de Wederpartij een Consument is.
    • Tenzij ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Chillicious gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Wederpartij aan Chillicious verschuldigde te vorderen, met dien verstande dat, in geval van een consumentenkoop, Chillicious de Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
    • Chillicious is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Chillicious is nagekomen.
    • Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Chillicious aangewezen wijze, binnen de door Chillicious vermelde of aangezegde termijn.
    • Chillicious is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
    • Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
    • Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
    • Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

    ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

    • De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Chillicious kan worden toegerekend.
    • Deelname aan de Dienstverlening is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun fysieke gesteldheid en dienen geen risico te nemen tijdens de les(sen) of workshop(s). Chillicious is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. De Wederpartij vrijwaart Chillicious van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen of van goederen die door de deelnemer zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Chillicious aangeboden Diensten.
    • Chillicious is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Chillicious is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Chillicious in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
    • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
    • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Chillicious aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Chillicious toegerekend kunnen worden;
    • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
    • Mocht Chillicious ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Chillicious te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Chillicious hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Chillicious ter zake vervalt.
    • De aansprakelijkheid van Chillicious is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Chillicious betrekking heeft.
    • De Wederpartij vrijwaart Chillicious van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Chillicious toerekenbaar is. Indien Chillicious uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Chillicious zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Chillicious, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Chillicious en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
    • In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
    • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Chillicious één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

    ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

    • Alle aan de Wederpartij geleverde Producten blijven eigendom van Chillicious totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
    • Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
    • Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Chillicious rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Chillicious hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
    • Bij overtreding van het in dit artikel gestelde wordt het door de Wederpartij aan Chillicious verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
    • De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Chillicious of door Chillicious aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wederpartij dient Chillicious op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
    • Als de Wederpartij, nadat de Producten door Chillicious aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

    ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

    • Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
    • Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
    • Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
    • Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
>